Samenwerkingsverband GZ psychologen, psychotherapeut en psychiater

Handig om te weten

  1. WGBO
  2. Klachten
  3. Privacy
  4. Inzage
  5. E-health

WGBO

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is geregeld wat de rechten en plichten van cliënt en behandelaar zijn. Een brochure hierover ligt ter inzage in de wachtkamer. ( www.wgbo.nl ) De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Alleen beroepsbeoefenaren die staan ingeschreven in het BIG-register mogen de (wettelijk beschermde) titel voeren die bij dat beroep behoort. Via ribiz.nl kunt u controleren of een hulpverlener ingeschreven staat in het BIG-register.

Klachten

Een klacht is een uiting van ongenoegen en die kan overal over gaan. Een klacht kan om meer gaan dan fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn. Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw hulpverlener te melden. Alleen dan kan hij of zij er eventueel wat aan doen. Door uw klacht te melden maakt u duidelijk dat er volgens u iets gedaan moet worden. Bovendien krijgt de hulpverlener de kans de zorg te verbeteren.  Daarmee helpt u niet alleen uzelf. Andere cliënten profiteren daar ook van. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen. De therapeuten van Phullon zijn bij het NIP of LVVP aangesloten. De klachtenprocedures staan op de betreffende websites: www.psynip.nl, www.lvvp.info ,  LVVP klachtenreglement

Privacy

Er mag zonder uw toestemming geen mondelinge informatie over u worden doorgegeven aan andere instellingen of mensen, ook in geval van nazorg. U kunt uw toestemming geven middels het ondertekenen van een verklaring. Uw medische gegevens zijn beschermd door de geheimhoudingsplicht die uw hulpverlener heeft. Er mogen zonder uw (schriftelijke)toestemming geen beeld- of geluidsopnamen (video, tape) van u worden gemaakt. Geeft u toestemming dan heeft u recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact gewist worden, tenzij u anders heeft afgesproken. U kunt tevens eisen dat de behandeling plaatsvindt zonder “derden” zoals psychologen in opleiding en stagiaires. Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling als u daarmee instemt.

Inzage dossier

U hebt zonder meer recht uw gegevens (dossier) in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals resultaten van medisch onderzoek, verslagen van observaties, het behandelingsplan, verslagen van gesprekken, etc. Werkaantekeningen kunnen door de behandelaar wel worden verwijderd. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. De verantwoordelijke hulpverlener kan als eis stellen dat het dossier onder toezicht wordt ingezien als hij dat wenselijk acht. U heeft echter het recht om tegen kostenvergoeding (maximaal 5,00 Euro) fotokopieën van uw dossier te maken, zodat u het rustig in uw eigen omgeving en tijd door kunt lezen. U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens. Mensen die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier niet inzien. Bij verwijzing mag de nieuwe instelling uw dossier niet inzien zonder uw schriftelijke toestemming. De inspectie voor de GGZ mag uw dossier wel inzien, maar vraagt u gewoonlijk eerst om toestemming. Na 20 jaar mogen dossiers vernietigd worden maar zolang de dossiers bestaan mag u ze inzien.

E-Health:

Bij ons heeft u de mogelijkheid om een deel van uw behandeling via internet te volgen. De combinatie van persoonlijke sessies bij ons in de praktijk en E-health (on-line behandeling)  bij u thuis wordt als “blended care” benoemd.  Met behulp van E-health modulen kunt u als cliënt zelf in uw eigen tijd en plaats, uw behandeling actief doorzetten. Dit gebeurt onder andere door middel van opdrachten, het lezen van informatie of het bekijken van filmpjes.